Skip to main content
 

118 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรียักษ์ ลายหงษ์

 

113 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรีใหญ่ เสานางฟ้า

 

114B ศาลพระภูมิทรงไทยบางปะอินใหญ่ เสาหลุยส์

 

ศาลพระภูมิไทยบางปะอินยักษ์

 

ศาลพระภูมิไทยอยุธยาสามยอดยักษ์ โรงงานกระทิงแดง

1
1
 

118 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรียักษ์ ลายหงษ์

 

113 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรีใหญ่ เสานางฟ้า

 

114B ศาลพระภูมิทรงไทยบางปะอินใหญ่ เสาหลุยส์

 

ศาลพระภูมิไทยบางปะอินยักษ์

 

ศาลพระภูมิไทยอยุธยาสามยอดยักษ์ โรงงานกระทิงแดง

1
1

112 ศาลพระภูมิทรงไทยสุโขทัยเล็ก เสานางฟ้า

ขนาด จาน 1.3*1.3 ม. ฐานล่าง 0.67*0.67 ม.

113 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรีใหญ่ เสานางฟ้า

ขนาด จาน 1.4*1.4 ม. ฐานล่าง 0.67*0.67 ม.

114A ศาลพระภูมิทรงไทยบางปะอินใหญ่ เสาเทพพนม

ขนาด จาน 1.59*1.59 ม. ฐานล่าง 1.00*1.00 ม.

116 ศาลพระภูมิทรงไทยสุโขทัยใหญ่ เสาลายกนก

ขนาด จาน 1.55*1.55 ม. ฐานล่าง 1.20*1.20 ม.

ศาลพระภูมิทุกแบบสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ

117 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรียักษ์

ขนาด จาน 1.65*1.65 ม. ฐานล่าง 1.16*1.16 ม.

118 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรียักษ์ลายหงษ์

ขนาด จาน 1.65*1.65 ม. ฐานล่าง 1.16*1.16 ม.

119 ศาลพระภูมิทรงไทยลพบุรีสามยอด

ขนาด จาน 1.06*1.90 ม. ฐานล่าง 1.04*1.04 ม.

122 ศาลพระภูมิทรงไทยบางปะอินยักษ์ เสาลายกนก

ขนาด จาน 1.70*1.70 ม. ฐานล่าง 1.20*1.20 ม.

ศาลพระภูมิทุกแบบสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ