Skip to main content

506 ศาลไม้โบสถ์เล็ก

507 ศาลไม้แฝดเล็ก

508 ศาลไม้สามมุกเล็ก

509 ศาลไม้โบสถ์กลาง

510 ศาลไม้แฝดกลาง

511 ศาลไม้สามมุกกลาง

513 ศาลไม้แฝดใหญ่

514 ศาลไม้สามมุกใหญ่

515 ศาลไม้เรือนหมู่ใหญ่

517 ศาลพระภูมิเก้ายอด

518 ศาลพระภูมิสามมุก